ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden crowdfundingplatform Zonnepanelendelen.

 1. Definities
  1. Account: Het door Registratie aangemaakte profiel van Gebruiker op het ZPD Platform welke toegang geeft tot (de besloten delen van) het ZPD Platform;
  2. Algemene Voorwaarden Zonnepanelendelen (hierna: ZPD): deze algemene voorwaarden.
  3. Betalingspartner: Buckaroo B.V. met adres Zonnebaan 9, 3542 EA Utrecht, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 04060983, houder van een bankvergunning van de Autoriteit Financiële Markten.
  4. Derdengeldenrekening: de derdengeldenrekening van de Stichting Derdengelden Buckaroo, die door Betalingspartner aan ZPD ter beschikking is gesteld en uitsluitend wordt gebruikt voor het tijdelijke beheer van gelden die door Crowdfunders aan Ondernemers zijn toegezegd.
  5. Crowdfunder: de Gebruiker die een investering doet in een Project.
  6. Doelbedrag: het door de Ondernemers beoogde op te halen geldbedrag, zoals vastgesteld door de Ondernemer.
  7. Doeldatum: de datum waarop het Doelbedrag uiterlijk dient te zijn opgehaald.
  8. Donatie: een door een Crowdfunder op grond van een Investeringsovereenkomst aan een Ondernemer verstrekte donatie.
  9. Eindbedrag: het op de Doeldatum opgehaalde bedrag aan Investeringen.
  10. Gebruiker: iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon (die ten minste 18 jaar is) die zich heeft geregistreerd op het ZPD Platform en daarmee deze Algemene Voorwaarden van ZPD heeft aanvaard. Een Gebruiker kan Crowdfunder of Ondernemer worden.
  11. Gebruiksovereenkomst: de overeenkomst die tussen Gebruiker en ZPD tot stand komt door registratie van de Gebruiker op het ZPD Platform
  12. Investeringsovereenkomst: iedere overeenkomst tussen Ondernemer en Crowdfunder, zoals gedefinieerd in het Informatie Memorandum van de Ondernemer, ten aanzien van het doen van een Investering en die tot stand komt nadat (i) de crowdfunders de Inschrijvingsovereenkomst hebben getekend én (ii) de Uitgevende Instelling uiteindelijk de Inschrijvingsovereenkomst heeft bevestigd middels het bestuursbesluit.
  13. Ondernemer: de Gebruiker van wie het Project is toegelaten tot het ZPD Platform.
  14. Project: het door een Ondernemer opgezet project dat toegelaten is tot het ZPD Platform.
  15. Projectovereenkomst: de overeenkomst die schriftelijk tussen ZPD en een Gebruiker wordt gesloten nadat door ZPD is bepaald dat een Project van de Gebruiker voldoet aan de in de Toelatingsprocedure gestelde voorwaarden voor toelating tot het ZPD Platform.
  16. Registratie: Een verplichtte handeling op de website van het ZPD platform waarbij de Crowdfunder ten minste een e-mail adres en een alias moet verstrekken aan ZPD alvorens toegang wordt verkregen tot het besloten deel van het ZPD Platform.
  17. Toelatingsprocedure: De door ZPD uit te voeren procedure om te bepalen of een Gebruiker aan de voorwaarden voldoet om aangemerkt te worden als Ondernemer.
  18. Transactiekosten: een bedrag van 50 eurocent dat door ZPD in rekening wordt gebracht als transactiekosten op het moment dat betaling van een Investering wordt gedaan.
  19. Zon Obligatie: een door een Crowdfunder op grond van de obligatievoorwaarden aan een Ondernemer verstrekte obligatielening, tevens vorderingsrecht.
  20. ZPD: Zonnepanelendelen BV, met adres Distelweg 113 te Amsterdam, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 56170319.
  21. ZPD Platform: het door ZPD opgezette online crowdfundingplatform voor zonne-energie op de website www.zonnepanelendelen.nl, en alle  daarbij behorende domeinen zoals o.a. mijnstroom.zonnepanelendelen.nl.

    2. Algemeen

3. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden ZPD zijn van toepassing tussen ZPD en iedere Gebruiker, maar ook tussen iedere Crowdfunder en Ondernemer die een Investeringsovereenkomst sluiten.
 2. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestaande en toekomstige rechtsverhoudingen tussen ZPD of haar rechtsopvolger en de natuurlijke persoon die geïnteresseerd is in crowdfunding en/of vermogen wil verschaffen of heeft verschaft aan ondernemers die een investeringsvoorstel op de website van ZPD hebben gepubliceerd en die in het kader daarvan gebruik wenst te maken en/of gebruik maakt van de website van ZPD (“Investeerder”), voor zover daarvan niet is afgeweken in de overeenkomst(en) en/of bijzondere voorwaarden die tussen ZPD en de Investeerder gelden (“Overeenkomst(en)”) of daar strijdig of onverenigbaar mee zijn. Indien in deze Algemene Voorwaarden wordt verwezen naar Overeenkomst(en) worden daaronder mede begrepen de Algemene Voorwaarden.

4. Regelgeving

 1. ZPD is niet vergunningplichtig noch prospectusplichtig op grond van de Wet op Financieel Toezicht. Dit is – op basis van de door ZPD beschreven activiteiten die ZPD ook als zodanig uitvoert - door zowel de Autoriteit Financiële Markten schriftelijk bevestigd, welke ter inzage beschikbaar is.
 2. Op deze Algemene Voorwaarden ZPD, de rechtsverhouding tussen ZPD en enige Gebruiker en tussen iedere Crowdfunder en Ondernemer tussen wie een Investeringsovereenkomst is gesloten is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen naar aanleiding van deze Algemene Voorwaarden ZPD zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
 3. De Crowdfunder heeft het recht om de overeenkomst(en) die worden gesloten met ZPD ten aanzien van de dienstverlening door ZPD, zoals het ter beschikking stellen van de ZPD-website voor het gebruik daarvan voor onder andere het verrichten van Investeringen, binnen veertien (14) kalenderdagen na het sluiten van deze overeenkomst(en) te ontbinden

5. Privacy

 1. ZPD verwerkt in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens. Deze verwerking van persoonsgegevens wordt gedaan in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens, zoals nader omschreven in de op het website van ZPD beschikbare Privacy Policy. De Privacy Policy vormt een integraal onderdeel van de Algemene Voorwaarden ZPD. Door acceptatie van de Algemene Voorwaarden ZPD wordt de Privacy Policy dan ook eveneens geaccepteerd.
 2. Ten aanzien van de gebruiks- en transactiegegevens en de (overige) gegevens die aan ZPD worden verstrekt geeft Crowdfunder voorts zijn expliciete toestemming aan ZPD om die gegevens te gebruiken voor service of andere aan het gebruik of de werking van aan het Platform gerelateerde berichten en om Crowdfunders te informeren, via e-mail of anderszins, over de producten en diensten van ZPD;
 3. ZPD zal de persoonsgegevens van Crowdfunder enkel aan derden verstrekken indien en voor zover ZPD hiertoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.
 4. Iedere Gebruiker kan zijn voorkeuren ten aanzien van de informatievoorziening door ZPD beheren in zijn account.    

6. Intellectueel Eigendom

 1. De website van ZPD en het ZPD Platform zijn auteursrechtelijk beschermd. ZPD is houder van deze rechten, met uitzondering van de rechten ten aanzien van de door de Ondernemer zelf aangeleverde gegevens die met betrekking tot de Projecten zijn geplaatst. Het is niet toegestaan de gegevens op de website te verveelvoudigen of openbaar te maken. 

7. Aansprakelijkheid

 1.  ZPD besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op het ZPD Platform. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voor komen. ZPD is – tenzij sprake is van opzet of grove schuld van ZPD – niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door ZPD of  voor de Ondernemers aan ZPD.
 2. De op het ZPD Platform geplaatste teksten aangaande de Projecten geven alleen de mening van de Ondernemers zelf weer en niet die van ZPD. ZPD heeft enkel een faciliterende rol tussen Crowdfunder en Ondernemer, welke rol onder meer bestaat uit het uitvoeren van de Toelatingsprocedure. ZPD geeft echter geen enkel oordeel over de kans van slagen van enig Project en de risico’s verbonden aan het doen van een Investering in een Project. ZPD is hiervoor – tenzij sprake is van opzet of grove schuld van ZPD – op geen enkele wijze aansprakelijk en een beslissing tot het doen van een Investering is dan ook volledig voor rekening en risico van de Crowdfunder.
 3. De aansprakelijkheid van ZPD is te allen tijde beperkt tot vergoeding van de directe schade. ZPD is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder in ieder geval begrepen gederfde winst, gemiste besparingen, afgenomen goodwill, schade door bedrijfsstilstand, schade als gevolg van aanspraken van derden, verlies van gegevens en gevolgschade.
 4. ZPD is gerechtigd om - met uitzondering van de algemene voorwaarden & privacy policy - de inhoud van het ZPD Platform te allen tijde te wijzigen of te verwijderen zonder daarover voorafgaande mededeling te doen.

8. Duur, opschorting en ontbinding van Gebruiksovereenkomst

 1. De Gebruiksovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
 2. ZPD mag de Gebruiksovereenkomst met onmiddellijke ingang en zonder ingebrekestelling schriftelijk (waaronder begrepen per e-mail) ontbinden en haar verplichtingen opschorten wanneer:
  - Gebruiker diens verplichtingen op grond van de Gebruiksovereenkomst niet, niet tijdig of onvolledig nakomt en na te zijn gesommeerd en een termijn van ten minste 7 dagen te hebben gekregen om zijn verplichting alsnog na te komen, in verzuim blijft;
  - ZPD na het sluiten van de Gebruiksovereenkomst bekend wordt met feiten of omstandigheden die goede grond opleveren te vrezen dat Gebruiker de verplichtingen uit de Gebruiksovereenkomst niet zal nakomen;
  - Zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Gebruiksovereenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de Gebruiksovereenkomst in redelijkheid niet van ZPD kan worden gevraagd;
  - Gebruiker onrechtmatig informatie op het ZPD Platform heeft geplaatst, en;
  - Het faillissement van Gebruiker is aangevraagd of een verzoek tot het verlenen van surseance van betaling of toelating tot de wettelijke schuldsaneringsregeling ten aanzien van Gebruiker is ingediend.
 3. Zodra de Gebruiksovereenkomst wordt ontbonden is ZPD gerechtigd de Gebruiker de toegang tot het ZPD Platform te ontzeggen en de door de Gebruiker geplaatste content te verwijderen.
 4. Als ZPD gebruik maakt van een van de in artikel 8.2 genoemde bevoegdheden, doet dat niet af aan de eventuele toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden ZPD tussen Crowdfunder en Ondernemer.
 5. Als ZPD gebruik maakt van een van de in artikel 8.2 genoemde bevoegdheden, is ZPD uit dien hoofde op geen enkele wijze gehouden tot het betalen van enige vergoeding van kosten of schade die daardoor op welke wijze dan ook zijn ontstaan.

9. Diversen

 1. Als enige bepaling van de Algemene Voorwaarden ZPD ongeldig of niet bindend wordt geoordeeld, laat dit de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden ZPD onverlet.
 2. De artikelen in de Algemene Voorwaarden ZPD die naar hun aard bestemd zijn om voort te duren nadat de Gebruiksovereenkomst of Investeringsovereenkomst is geëindigd, waaronder de artikelen 7, 9 en 12, blijven ook van kracht nadat de Gebruiksovereenkomst of Investeringsovereenkomst is geëindigd.
 3. ZPD kan deze Algemene Voorwaarden ZPD wijzigen of aanvullen. In dat geval zal ZPD zich inspannen om iedere Gebruiker vóór de ingangsdatum van de desbetreffende wijziging in deze Algemene Voorwaarden ZPD op de hoogte te stellen.

 10. Klachten

 1. Klachten kunnen per e-mail worden doorgegeven info@zonnepanelendelen.nl. Binnen vijf werkdagen zal een reactie volgen waarin de vervolgstappen worden vermeld. ZPD zal zich vervolgens inspannen de klacht zo spoedig mogelijk af te handelen of laten afhandelen.
 2. Als een klacht ziet op het niet voldoen door een Ondernemer van diens verplichtingen jegens een Crowdfunder zal ZPD de Ondernemer hierop aanspreken. ZPD is echter geenszins verantwoordelijk voor de verplichtingen van een Ondernemer.

 11. Totstandkoming Investeringsovereenkomst en vormen van Investering

 1. Een Investering door de Crowdfunder wordt gedaan door het sluiten van een Investeringsovereenkomst, welke langs elektronische weg tot stand komt door bevestiging van aanvaarding door de Crowdfunder.
 2. De Investering zal bestaan uit het kopen van Producten, ofwel gebruik maken van Diensten, ofwel een combinatie van beide vormen.
 3. De vormen waarop een Investering kan worden gedaan verschillen per Project en staan vermeld op het ZPD Platform in de vorm van verschillende pakketten.
 4. Iedere betaling van een Investering door een Crowdfunder zal worden gedaan onder de opschortende voorwaarde van het behalen van het Doelbedrag door de Ondernemer waarop de Investering ziet. Iedere betaling van een Investering door een Crowdfunder zal daarnaast worden gedaan op de Derdengeldenrekening, waarop de gelden zullen worden gehouden ten behoeve van de Crowdfunder totdat duidelijk is of het door de betreffende Ondernemer beoogde Doelbedrag op de Doeldatum is behaald en of de opschortende voorwaarde aldus is vervuld. Wanneer het Doelbedrag op de Doeldatum niet is gehaald zal het bedrag, minus de Transactiekosten, teruggestort worden naar de Crowdfunder. Wanneer het Doelbedrag op de Doeldatum wel is gehaald, wordt het bedrag, minus de Transactiekosten, doorgestort naar de Ondernemer.
 5. Voor de betalingen die via het ZPD platform worden gedaan wordt gebruik gemaakt van de Derdengeldenrekening. Alle tegoeden van de Derdengeldenrekening worden gehouden door een stichting die onafhankelijk is van de Crowdfunder en Ondernemer en wordt beheerd door de Betalingspartner. In de tijd tussen de investering door de Crowdfunder tot het moment waarop het Doelbedrag wordt behaald, wordt het geld door de Betalingspartner gehouden ten behoeve van de Crowdfunder. Dit betekent dat bij een faillissement of bij het niet behalen van Doelbedrag van de Ondernemer gedurende die periode, de Crowdfunder het betaalde geld, minus de Transactiekosten, terug krijgt.

12.  Overmacht

 1. Ondernemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen uit de Investeringsovereenkomst op te schorten, als hij door overmacht verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.
 2. Onder overmacht wordt verstaan, iedere niet aan Ondernemer toerekenbare tekortkoming, waaronder mede begrepen: stakingen bij Ondernemer of derden, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, brand, fabrieksstoornis, blokkades, uitsluiting, verkeersstoornis, stoornis in de aanlevering van de grondstoffen/halffabrikaten, ziekte van personeel, niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen door onderleveranciers.
 3. Wanneer de overmacht langer voortduurt dan 60 aaneengesloten dagen, hebben beide Partijen het recht de Investeringsovereenkomst te ontbinden. Partijen hebben dan geen recht op vergoeding van de als gevolg van de ontbinding geleden of te lijden schade.

Zonnepanelendelen © 2018