Algemene voorwaarden

Hier vindt je een pdf-versie van de algemene voorwaarden. Deze kun je downloaden en opslaan.
DOWNLOAD

ZonnepanelenDelen 1 januari 2019.

1 Definities

De in deze Algemene Voorwaarden gebruikte woorden, zowel in enkelvoud als meervoud, die aanvangen met een hoofdletter, hebben de betekenis van de dikgedrukte woorden zoals hieronder in dit artikel is gedefinieerd:

 1. Account: het door Registratie aangemaakte profiel van Gebruiker op het ZPD Platform welke toegang geeft tot (de besloten delen van) het ZPD Platform waaronder een persoonlijke sub-pagina dat is gekoppeld aan de investering(en) in, en Projecten van, Ondernemers.
 2. AFM: de Autoriteit Financiële Markten.
 3. AFM Informatiedocument: Door de AFM per 1-10-2017 verplicht gestelde informatiedocument i.v.m. de vrijstellingsregeling van de prospectusplicht.
 4. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
 5. API: Een Applicatie Programming Interface waarmee individuele Crowdfunders de met door hun ZonneDelen opgewekte zonnestroom kunnen weergeven op een website naar keuze.
 6. Betalingspartner: Buckaroo B.V. met adres Zonnebaan 9, 3542 EA Utrecht, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 04060983, houder van een vergunning voor het uitoefenen van het bedrijf van betaaldienstverlener van De Nederlandsche Bank N.V.
 7. Crowdfunder: de Gebruiker die een Investering doet in een Project.
 8. Derdengeldenrekening: De derdengeldenrekening van de Betalingspartner die aan ZPD ter beschikking is gesteld en uitsluitend wordt gebruikt voor het tijdelijke beheer van gelden die door Crowdfunders aan de Ondernemer zijn toegezegd.
 9. Doelbedrag: het door de Ondernemers beoogde op te halen geldbedrag, zoals vastgesteld door de Ondernemer.
 10. Doeldatum: de datum waarop het Doelbedrag uiterlijk dient te zijn opgehaald.
 11. Donatie: een door een Crowdfunder op grond van een Investeringsovereenkomst aan een Ondernemer verstrekte donatie.
 12. Eindbedrag: het op de Doeldatum opgehaalde bedrag aan Investeringen.
 13. Gebruiker: iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon die zich heeft geregistreerd op het ZPD Platform en daarmee deze Algemene Voorwaarden van ZPD heeft aanvaard. Een Gebruiker kan Crowdfunder of Ondernemer worden of zijn.
 14. Gebruiksovereenkomst: de overeenkomst die tussen Gebruiker en ZPD tot stand komt door registratie van de Gebruiker op het ZPD Platform.
 15. Hoofdsom: De oorspronkelijke of initiële schuld van de Zon Obligatielening.
 16. Informatie Memorandum: een document waarin de details van het Project van de Ondernemer zodanig staan beschreven dat een (potentiële) Crowdfunder een goed inzicht krijgt in het Project. Deze is via het ZPD Platform beschikbaar gesteld aan de Crowdfunders.
 17. Inschrijving: de ondertekening van een Inschrijvingsovereenkomst door het voldoen van de nominale waarde per Zon Obligatie conform de instructies zoals vermeld in het Informatie Memorandum.
 18. Inschrijvingsovereenkomst: de overeenkomst waarmee op één of meerdere Zon Obligaties kan worden ingeschreven.
 19. Investeringsovereenkomst: de Inschrijfovereenkomst die door de Crowdfunder is ondertekend conform de voorwaarden als vermeld in het Informatie Memorandum en door de Uitgevende Instelling is bekrachtigd middels een bestuursbesluit.
 20. Investering(en): iedere inschrijving op een Zon Obligatielening van een Ondernemer.
 21. Ondernemer: de Gebruiker van wie het Project is toegelaten tot het ZPD Platform.
 22. Project: het door een Ondernemer opgezet zonne-energieproject dat toegelaten is tot het ZPD Platform.
 23. Projectovereenkomst: de overeenkomst die schriftelijk tussen ZPD en een Gebruiker wordt gesloten nadat door ZPD is bepaald dat een Project van de Gebruiker voldoet aan de in de Toelatingsprocedure gestelde voorwaarden voor toelating tot het ZPD Platform.
 24. Registratie: een verplichte handeling op de website van het ZPD platform waarbij de Gebruiker ten minste een e-mail adres en een alias moet verstrekken aan ZPD alvorens toegang wordt verkregen tot het besloten deel van het ZPD Platform.
 25. Startdatum: De eerste datum waarop Gebruikers een Investering kunnen doen in het Project van de Ondernemer.
 26. Trustee: Stichting Zonnedelers, met adres Distelweg 451 te Amsterdam, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 62979795, treedt op als behartiger van de belangen van de houders van Zon Obligaties en het namens de Crowdfunders uitoefenen van alle aan de Zon Obligaties verbonden rechten zoals uiteengezet.
 27. Toelatingsprocedure: De door ZPD uit te voeren procedure om te bepalen of een Gebruiker aan de voorwaarden voldoet om aangemerkt te worden als Ondernemer en gebruik te kunnen maken van het ZPD Platform.
 28. Transactiekosten: een bedrag van 70 eurocent dat door ZPD in rekening wordt gebracht als transactiekosten op het moment dat een (terug)betaling van een Investering wordt gedaan.
 29. Uitgevende Instelling: Rechtspersoon (naamloze of besloten vennootschap, coöperatie, vereniging, stichting, onderlinge waarborgmaatschappij, instellingen van de overheid die op grond van de Grondwet een verordende bevoegdheid hebben gekregen) of de maatschap, vennootschap onder firma of commanditaire vennootschap die de Zon Obligatielening uitschrijft.
 30. Wft: Wet op het financieel toezicht.
 31. Wwft: Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme.
 32. Zonnedeel: Andere naam voor Zon Obligatie.
 33. Zon Obligatie: Een door de Uitgevende Instelling uitgegeven en op naam gestelde vordering, met een nominale waarde van EUR 25,00.
 34. Zon Obligatielening: Het totaal van de door de Uitgevende Instelling uitgegeven Zon Obligaties.
 35. Zon Obligatiehouders: houders van één of meer Zon Obligatie(s).
 36. ZonnepanelenDelen, of ZPD: de besloten vennootschap Zonnepanelendelen B.V. met adres Distelweg 451 te Amsterdam, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 56170319.
 37. ZPD Platform: het door ZPD opgezette digitale crowdfundingplatform en digitale transactiesysteem van ZPD voor het financieren en beheren van zonne-energieprojecten en in opdracht registreren van Zon Obligaties met bijbehorende software, infrastructuur ondersteuning, rapportages en downloads. Via het domein www.zonnepanelendelen.nl, en alle daarbij behorende (sub)domeinen zoals o.a. mijnstroom.zonnepanelendelen.nl, verschaft ZPD haar Gebruikers onder voorwaarden toegang tot het ZPD platform.

2 Algemeen

 1. ZPD wil het mogelijk maken dat iedereen kan profiteren van zonne-energie en op deze wijze zonne-energieprojecten te doen laten realiseren. Om dit doel te bereiken stelt ZPD het ZPD Platform ter beschikking, zodat Ondernemers daarop aandacht en financiering voor hun Project kunnen vragen en Crowdfunders een Investering kunnen doen in deze Projecten.
 2. De tekst van deze algemene voorwaarden (“Algemene Voorwaarden”) is door ZonnepanelenDelen B.V. (hierna ook te noemen “ZPD”) gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam. ZPD is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 56170319. De Algemene Voorwaarden worden verstrekt bij het aanmaken van een Account en voorafgaand aan het aangaan van een investering en kunnen tevens worden geraadpleegd op de website www.zonnepanelendelen.nl.
 3. Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden of er zich een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden is geregeld, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen.
 4. Doordat iemand zich via een online registratieformulier als Gebruiker registreert en daarmee de Algemene Voorwaarden van ZPD expliciet aanvaardt, komt langs elektronische weg een Gebruiksovereenkomst tot stand. Vervolgens kan de Gebruiker als Crowdfunder een Investering doen of als Ondernemer een verzoek doen om een Project op het ZPD Platform geplaatst te krijgen.
 5. ZPD geeft geen enkel oordeel over de kans van slagen van het Project en de risico’s verbonden aan het doen van een Donatie of Investering in een Project.

3 Toepasselijkheid

 1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van het ZPD Platform en elke overige rechtsbetrekking tussen Gebruiker, ZPD en de Trustee, tenzij expliciet anders is overeengekomen. De Algemene Voorwaarden maken derhalve onderdeel uit van iedere Inschrijvingsovereenkomst.
 2. ZPD behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te allen tijde zonder voorafgaand overleg te mogen wijzigen. De kennisgeving hiervan geschied langs digitale weg per e-mail of via het ZPD Platform. De wijzigingen treden 1 (één) week na kennisgeving in werking.
 3. De meeste recente versie van de Algemene Voorwaarden wordt beschikbaar gesteld op het ZPD Platform.
 4. Indien in deze Algemene Voorwaarden wordt verwezen naar Overeenkomst(en) worden daaronder mede begrepen de Algemene Voorwaarden en de Gebruikersovereenkomst.
 5. Als één of meerdere bepalingen in de Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, blijven de andere bepalingen volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden ten einde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien mogelijk zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.
 6. De artikelen in de Algemene Voorwaarden ZPD die naar hun aard bestemd zijn om voort te duren nadat de Gebruiksovereenkomst zijn beëindigd, blijven van kracht nadat de betreffende Accounts en/of Gebruiksovereenkomst en/of Zon Obligatielening zijn beëindigd. Dat betreft in ieder geval de artikelen 8, 10 11 en 12.
 7. Op deze Algemene Voorwaarden ZPD, de rechtsverhouding tussen ZPD en enige Gebruiker en tussen iedere Crowdfunder en Ondernemer tussen wie een Inschrijvingsovereenkomst is gesloten is Nederlands recht van toepassing.

4 Dienstverlening ZonnepanelenDelen

 1. ZPD is eigenaar van het ZPD Platform.
 2. ZPD biedt een digitaal platform voor de financiering van zonne-energie. De Dienstverlening van ZPD bestaat uit
  1. Het - Het onder voorwaarden verschaffen van toegang tot- en ter beschikking stellen van het digitale ZPD Platform aan Gebruikers;
  2. Het waar nodig verlenen van technische ondersteuning aan Gebruikers van het ZPD Platform voor het gebruik van het ZPD Platform.
 3. Middels het verschaffen van toegang tot- en ter beschikking stellen van het digitale ZPD Platform faciliteert ZPD het tot stand komen van een Zon Obligatielening tussen Gebruikers en de daaraan voorafgaande procedures (een en ander zoals uiteengezet in deze Algemene Voorwaarden), het in opdracht van de Ondernemer verzorgen van de administratieve afhandeling van de Zon Obligatielening en de afwikkeling van de betaalstromen die hiermee samenhangen, welke betaalstromen verlopen via de bankrekening van de Betalingspartner van ZPD aangehouden door een Stichting Derdengelden.
 4. De in dit artikel omschreven dienstverlening door ZPD kwalificeert als het ‘verlenen van een beleggingsdienst’ zoals bedoeld in artikel 1:1 Wft sub a (in de uitoefening van een beroep of bedrijf ontvangen en doorgeven van orders van cliënten met betrekking tot financiële instrumenten) en sub f (in de uitoefening van beroep of bedrijf plaatsen van financiële instrumenten bij aanbieding ervan als bedoeld in hoofdstuk 5.1 zonder plaatsingsgarantie).
 5. Crowdfunder is zich ervan bewust dat ZPD geen beleggings- of investeringsadvies geeft. De aangeboden profielen op het ZPD Platform zijn uitdrukkelijk geen aanbevelingen tot het doen van een Investering van de zijde van ZPD. Crowdfunder maakt zelf zijn eigen beoordeling en beslissing rondom een Investering, al dan niet met behulp van een eigen adviseur, met betrekking tot het doen van een Investering in enige Ondernemer op het ZPD Platform.

5 Dienstverlening Trustee

 1. De Trustee treedt op ten behoeve van Crowdfunders en ZPD in het kader van het beheer en de uitwinning van zekerheden welke zijn gerelateerd aan een specifieke Zon Obligatielening en bijbehorende Obligatievoorwaarden uit hoofde van zekerheidsdocumenten zoals pand- en hypotheekakten.
 2. Zodra de inschrijving van de Crowdfunder geaccepteerd wordt en toewijzing van de Zon Obligaties plaatsvindt, wordt een onherroepelijke volmacht, met recht van substitutie (zodat de gevolmachtigde zelf ook een gemachtigde aan kan stellen), verleend aan de Trustee en om voor en namens Crowdfunder alle documenten en akten te tekenen en alle handelingen te verrichten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hetgeen in het Informatiememorandum, de Obligatievoorwaarden, de statuten van de Stichting Zonnedelers en de Inschrijfovereenkomst is bepaald.
 3. De Trustee heeft slechts de taken en bevoegdheden die hem uitdrukkelijk zijn gegeven en zijn vastgelegd in haar statuten en is beschreven in het Informatie Memorandum en/of de zekerheidsdocumenten.

6 Regelgeving

 1. De in artikel 4 omschreven dienstverlening door ZPD kwalificeert als het verlenen van een (‘execution only’) beleggingsdienst, zoals bedoeld in artikel 1:1 Wft. Op grond van artikel 2:96 Wft dient ZPD over een vergunning van de AFM te beschikken om deze activiteiten te mogen verrichten. Een dergelijke vergunning is door de AFM verstrekt op 31 mei 2018. Dit is op de website van de AFM gepubliceerd en hier te vinden: http://www.afm.nl/nl/professionals/registers/alle-huidige-registers.aspx.
 2. Crowdfunder is zich er van bewust dat investeren in zonne-energieprojecten risico’s met zich mee brengen. Daarnaast is de Crowdfunder zich er van bewust dat de Zon Obligatieleningen niet onder het Depositogarantiestelsel of onder een ander garantiestelsel vallen.
 3. Voordat de Crowdfunder een eerste inschrijving kan plaatsen voor één of meerdere Obligaties waarvan de gezamenlijke waarde meer is dan EUR 500,- dient de Crowdfunder een investeerderstoets te doorlopen met als doel de Crowdfunder een verantwoorde investeringsbeslissing te kunnen laten maken. Bij overschrijding van 5.000 euro, en iedere veelvoud van 5.000 euro, aan totale investeringen via het ZPD Platform krijgt Crowdfunder een herhaling van de investeerderstoets in een verkorte vorm voorgelegd, die Crowdfunder dient in te vullen, alvorens hij/zij het proces van Investering kan voltooien
 4. De getoonde uitslag van de (verkorte) investeerderstoets geeft aan Crowdfunder aan of ZPD van mening is dat Crowdfunder voldoende bewust is van de risico’s van investeren middels crowdfunding. Dit is geen advies om wel of niet te investeren, dat bepaalt Crowdfunder zelf.
 5. De uitslag van de investeerderstoets is niet bindend. Indien een Crowdfunder een negatieve uitslag heeft en wil investeren via ZPD dan wordt Crowdfunder gewezen op de risico’s van investeren middels crowdfunding alvorens Crowdfunder het proces van Investering kan vervolgen.

7 Registratie op het ZPD Platform

 1. De Gebruiker dient zich op het ZPD Platform te registreren door middel van het verstrekken van de volgende gegevens via de website van ZPD:
  1. Schermnaam
  2. e-mail adres
  3. Voornaam, Achternaam
  4. Straatnaam
  5. Huisnummer
  6. Huisnummertoevoeging
  7. Postcode
  8. Plaatsnaam
  9. Bankrekeningnummer
  10. Geboortedatum
  11. Klantnummer en naam van zijn energieleverancier
 2. Na registratie ontvangt de Gebruiker ter bevestiging van de registratie op zijn/haar e-mailadres een e-mail met een link om zijn Account te activeren.
 3. Pas na registratie, acceptatie van de hierbij tot stand gekomen Gebruiksovereenkomst van de Gebruiksovereenkomst en acceptatie van de Algemene Voorwaarden kan gebruik worden gemaakt van de diensten van ZPD.
 4. Gebruiker (en een eventuele daartoe rechtsgeldig bevoegde vertegenwoordiger van de Gebruiker) dient handelingsbekwaam, tenminste 18 jaar oud en staatsburger van Nederland met een bankrekening in Nederland te zijn.
 5. Als Gebruiker een natuurlijk persoon is, dient hij zich te identificeren door middel van het verrichten van een betaling van een bankrekening op naam van Gebruiker gehouden bij een Nederlandse bank.
 6. Als Gebruiker een rechtspersoon is, zal de vertegenwoordiger van die rechtspersoon zich identificeren door middel van:
  1. het (digitaal) overleggen van een kopie van een geldig legitimatiebewijs;
  2. het (digitaal) overleggen van een kopie van de bankpas (of schriftelijke verklaring van de bank) dat de bankrekening op naam van Gebruiker staat;
  3. het vaststellen van de vertegenwoordigingsbevoegdheid van vertegenwoordiger, en vaststelling van de Ultimate Beneficial Owner (UBO) van de Gebruiker conform de Wwft.
 7. Een Gebruiker mag niet meerdere Accounts aanmaken behalve indien een persoon Gebruiker is als natuurlijk persoon en tevens als vertegenwoordiger van één of meer rechtspersonen. In dit geval dient deze persoon voor elke registratie een uniek e-mailadres te gebruiken.
 8. Het wijzigen van een bankrekeningnummer is alleen mogelijk door het verrichten van een betaling. Ook het nieuwe rekeningnummer dient te worden aangehouden bij een Nederlandse bank en op naam van de Gebruiker te zijn gesteld. Bij registratie van de betaling wordt het (nieuwe) bankrekeningnummer automatisch vastgelegd.

8 Gebruiksovereenkomst: totstandkoming, duur, opschorting en ontbinding.

 1. De Gebruiksovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
 2. De Gebruiksovereenkomst geeft de Gebruiker toegang tot (de besloten delen van) het ZPD Platform door middel van een persoonlijk Account.
 3. De Gebruiksovereenkomst komt tot stand door middel van digitaal akkoord (opt-in) als onderdeel van de registratieprocedure en registratie van de Gebruiker op het ZPD Platform.
 4. De Gebruiker verkrijgt toegang tot zijn/haar persoonlijk Account door in te loggen. De inloggegevens bestaan uit het persoonlijke e-mailadres in combinatie met het persoonlijk gekozen wachtwoord eventueel aangevuld door een unieke code welke per sms wordt ontvangen.
 5. ZPD geeft de Gebruiker de mogelijkheid om gebruik te maken van een dubbele authenticatie voor de login procedure door ter aanvulling op het wachtwoord een eenmalige toegangscode per SMS te verzenden naar de mobiele telefoon van de Gebruiker. Deze toegangscode dient binnen 15 minuten na verzending door de Gebruiker te worden ingevuld ter bevestiging. Als dit niet binnen de gestelde termijn plaatsvindt, is de verstrekte toegangscode ongeldig.
 6. De Gebruiker dient zijn/haar wachtwoord strikt geheim te houden.
 7. De Gebruiker is verantwoordelijk voor alle handelingen die in zijn/haar Account worden verricht.
 8. Als de Gebruiker een natuurlijk persoon is dan mag de som van de Investering van de Gebruiker niet groter zijn dan EUR 80.000,-.
 9. De Gebruiker kan zijn Account beëindigen, maar uitsluitend als hij geen partij is in nog lopende Zon Obligatieleningen, geen lopende Inschrijvingsovereenkomst en/of ook niet heeft ingeschreven op een Zon Obligatielening. Gebruiker kan zijn Account enkel beëindigen door het indienen van een verzoek daartoe bij ZPD.
 10. ZPD mag de Gebruiksovereenkomst met onmiddellijke ingang en zonder ingebrekestelling schriftelijk (waaronder begrepen per e-mail) ontbinden en haar verplichtingen opschorten wanneer:
  1. de Gebruiker diens verplichtingen op grond van de Gebruiksovereenkomst niet, niet tijdig of onvolledig nakomt en na te zijn gesommeerd en een termijn van ten minste 7 dagen te hebben gekregen om zijn verplichting alsnog na te komen, in verzuim blijft;
  2. ZPD na het sluiten van de Gebruiksovereenkomst bekend wordt met feiten of omstandigheden die goede grond opleveren te vrezen dat Gebruiker de verplichtingen uit de Gebruiksovereenkomst niet zal nakomen;
  3. de Gebruiksovereenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de Gebruiksovereenkomst in redelijkheid niet van ZPD kan worden gevraagd;
  4. de Gebruiker onrechtmatig informatie op het ZPD Platform heeft geplaatst;
  5. de Gebruiker niet handelt in de geest van de door ZPD beoogde dienstverlening, en;
  6. Het faillissement van Gebruiker is aangevraagd of een verzoek tot het verlenen van surseance van betaling of toelating tot de wettelijke schuldsaneringsregeling ten aanzien van Gebruiker is ingediend.
 11. Zodra de Gebruiksovereenkomst wordt ontbonden is ZPD gerechtigd de Gebruiker de toegang tot het ZPD Platform te ontzeggen (en de door de Gebruiker geplaatste content te verwijderen).
 12. Als ZPD gebruik maakt van een van de in artikel 8.10 genoemde bevoegdheden, doet dat niet af aan de eventuele toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden tussen Crowdfunder en Ondernemer.
 13. Als ZPD gebruik maakt van een van de in artikel 8.10 genoemde bevoegdheden, is ZPD uit dien hoofde op geen enkele wijze gehouden tot het betalen van enige vergoeding van kosten of schade die daardoor op welke wijze dan ook zijn ontstaan.

9 Totstandkoming, duur, opschorting en ontbinding van de inschrijving op de Zon Obligatielening

 1. Om een Investering te kunnen doen via het ZPD Platform moet de Gebruiker een afzonderlijke Inschrijvingsovereenkomst met de Ondernemer sluiten, waarin specifieke bepalingen ten aanzien van de Investering staan opgenomen. Deze overeenkomst komt elektronisch tot stand.
 2. Een Investering door de Crowdfunder komt tot stand als volgt:
  1. Een geïnteresseerde Investeerder dient zich eerst te registreren op het ZPD platform;
  2. Een ingelogde Gebruiker kan een Investering doen door zich in te schrijven op een obligatielening van een Ondernemer op het ZPD Platform. Deze inschrijving wordt geformaliseerd middels Inschrijvingsovereenkomst, welke langs elektronische weg tot stand komt en digitaal word ondertekend door de Gebruiker zoals uiteengezet in de Inschrijvingsovereenkomst door het doen van de in de Inschrijvingsovereenkomst gespecificeerde betaling.
  3. De Gebruiker dient vervolgens positief geïdentificeerd te worden door ZPD. Dit houdt in dat de ten naamstelling van de bankrekening die door Gebruiker is gebruikt voor het doen van de betaling ten behoeve van de ondertekening van de Inschrijvingsovereenkomst dient overeen te komen met de opgeven Voor- en Achternaam van de Gebruiker.
  4. De inschrijving van een positief geïdentificeerde Gebruiker zal vervolgens – onder de opschortende voorwaarde van het behalen van het Doelbedrag op de Doeldatum door de Ondernemer, en conform de voorwaarden verbonden aan de inschrijvingsprocedure van de betreffende Zon Obligatielening – worden omgezet in een toewijzing op de betreffende Zon Obligatielening. De Gebruiker zal per e-mail worden geïnformeerd over deze toewijzing waarna de uitgifte van de Zon Obligatielening plaatsvindt en de Gebruiker opgenomen zal worden in het register van Zon Obligatiehouders voor de betreffende Zon Obligatie.
 3. Iedere betaling van een Investering door een Crowdfunder zal worden gedaan onder de opschortende voorwaarde van het behalen van het Doelbedrag op de Doeldatum door de Ondernemer waarop de Investering ziet. Iedere betaling van een Investering door een Crowdfunder zal daarnaast worden gedaan op de Derdengeldenrekening, waarop de gelden zullen worden gehouden ten behoeve van de Crowdfunder totdat duidelijk is of het door de betreffende Ondernemer beoogde Doelbedrag op de Doeldatum is behaald en of de opschortende voorwaarde aldus is vervuld. Wanneer het Doelbedrag op de Doeldatum niet is gehaald zal het bedrag, minus de Transactiekosten, teruggestort worden naar de Crowdfunder. Wanneer het Doelbedrag op de Doeldatum wel is gehaald, wordt het bedrag, minus de Transactiekosten, doorgestort naar de Ondernemer.
 4. Voor de betalingen die via het ZPD platform worden gedaan wordt gebruik gemaakt van de Derdengeldenrekening. Alle tegoeden van de Derdengeldenrekening worden gehouden door een stichting die juridisch onafhankelijk is van de Crowdfunder en Ondernemer en wordt beheerd door de Betalingspartner. In de tijd tussen de Inschrijving door de Crowdfunder tot het moment waarop het Doelbedrag wordt behaald, wordt het geld door de Betalingspartner gehouden ten behoeve van de Crowdfunder. Dit betekent dat bij een faillissement of bij het niet behalen van Doelbedrag van de Ondernemer gedurende die periode, de Crowdfunder het betaalde geld, minus de Transactiekosten, terug krijgt.
 5. De Crowdfunder heeft het recht om de Inschrijfovereenkomst(en) die worden gesloten met een Ondernemer via het ZPD Platform, binnen veertien (14) kalenderdagen na het sluiten van deze overeenkomst(en) te ontbinden zonder een boete verschuldigd te zijn en zonder opgave van redenen.

10 Privacy

 1. ZPD verwerkt in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens. Deze verwerking van persoonsgegevens wordt gedaan in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming, zoals nader omschreven in de op de website van ZPD beschikbare privacy verklaring (hierna: “Privacy Policy”). De Privacy Policy vormt een integraal onderdeel van de Algemene Voorwaarden ZPD. Door acceptatie van de Algemene Voorwaarden, wordt de Privacy Policy dan ook eveneens geaccepteerd.
 2. Ten aanzien van de gebruiks- en transactiegegevens en de (overige) gegevens die aan ZPD worden verstrekt geeft de Gebruiker voorts zijn expliciete toestemming aan ZPD om die gegevens te gebruiken voor service of andere aan het gebruik of de werking van aan het ZPD Platform gerelateerde berichten en om Crowdfunders te informeren, via e-mail of anderszins, over de producten en diensten van ZPD;
 3. Voor de noodzakelijke uitwisseling van (persoons)gegevens met derden ten behoeve van de dienstverlening van het ZPD Platform (zoals bijvoorbeeld de verrekening van de zonnerente op de energienota van de energieleverancier van de Gebruiker) zal ZPD een overeenkomst sluiten met de onderhavige partij om de integriteit van de gegevens te bewaken en te borgen dat deze gegevens enkel en alleen voor doelstellingen die toezien op de dienstverlening van het ZPD Platform door de andere partij zullen worden gebruikt.
 4. In aanvulling op artikel 9 zal ZPD en/of de Trustee de persoonsgegevens van Crowdfunder enkel aan derden verstrekken indien en voor zover ZPD hiertoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.
 5. Iedere Gebruiker kan zijn voorkeuren ten aanzien van de informatievoorziening door ZPD beheren in zijn account.
 6. Teneinde bezoekers van het ZPD Platform een snellere en persoonlijkere gebruikservaring te bieden verleent de Gebruiker toestemming om ‘cookies’ (kleine tekstbestanden die gebruiksinformatie van de bezoeker bewaren) te mogen plaatsen op de computer van de bezoeker. Cookies zijn middels de instellingen van alle gangbare webbrowsers uit te schakelen of te verwijderen. Hiervoor wordt verwezen naar de handleiding of help functie van de door de bezoeker gebruikte webbrowser.

11 Intellectueel Eigendom

 1. De website van ZPD en het ZPD Platform zijn auteursrechtelijk beschermd. ZPD is houder van deze rechten, met uitzondering van de rechten ten aanzien van de door de Ondernemer zelf aangeleverde gegevens die met betrekking tot de Projecten zijn geplaatst. ZPD verkrijgt een niet-exclusieve licentie om dergelijke informatie en materialen te plaatsen op het Online Platform. ZPD mag de informatie en materialen corrigeren of weigeren. Ondernemer vrijwaart ZPD voor aanspraken van derden betreffende schade geleden door inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van die derden.
 2. Alle woord- en beeldmerken op het Online Platform zijn, met uitzondering van de woord- en beeldmerken van Ondernemers en tenzij anders aangegeven, eigendom van ZPD en zijn licentiegevers. Het is niet toegestaan gebruik te maken van deze woord- en beeldmerken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ZPD en de betreffende licentiegever.
 3. Het is niet toegestaan de gegevens op de website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ZPD te verveelvoudigen of openbaar te maken. Delen doen we samen.

12 Aansprakelijkheid

 1. ZPD besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op het ZPD Platform. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voor komen. ZPD is – tenzij sprake is van opzet of grove schuld van ZPD – niet aansprakelijk jegens Gebruikers voor:
 • schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie,
 • voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door ZPD of voor de Ondernemers aan ZPD.
 • voor schade als gevolg van cybercrime, die veroorzaakt is door ernstige nalatigheid van de Gebruiker of ZPD.
 1. ZPD en de Trustee zijn nimmer aansprakelijk voor het door Ondernemer niet nakomen van verplichtingen in verband met een Zon Obligatielening.
 2. De op het ZPD Platform geplaatste teksten aangaande de Projecten geven alleen de mening van de Ondernemers zelf weer en niet die van ZPD. ZPD heeft enkel een faciliterende rol tussen Crowdfunder en Ondernemer, welke rol onder meer bestaat uit het uitvoeren van de Toelatingsprocedure. ZPD geeft echter geen enkel oordeel over de kans van slagen van enig Project en de risico’s verbonden aan het doen van een Investering in een Project. ZPD is hiervoor – tenzij sprake is van opzet of grove schuld van ZPD – op geen enkele wijze aansprakelijk en een beslissing tot het doen van een Investering is dan ook volledig voor rekening en risico van de Crowdfunder.
 3. De aansprakelijkheid van ZPD is te allen tijde beperkt tot vergoeding van de directe schade. ZPD is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder in ieder geval begrepen gederfde winst, gemiste besparingen, afgenomen goodwill, schade door bedrijfsstilstand, schade als gevolg van aanspraken van derden, verlies van gegevens en gevolgschade.
 4. ZPD is gerechtigd om - met uitzondering van de Algemene Voorwaarden en haar Privacy Policy - de inhoud van het ZPD Platform te allen tijde te wijzigen of te verwijderen zonder daarover voorafgaande mededeling te doen.
 5. Een Crowdfunder kan tegenover ZPD geen rechten ontlenen uit het feit dat een Ondernemer de Toelatingsprocedure heeft doorstaan, en een beslissing tot het doen van een Investering is dan ook volledig voor rekening en risico van de Crowdfunder.

13 Klachten

 1. Klachten kunnen per e-mail worden doorgegeven info@zonnepanelendelen.nl.
 2. ZPD zal zich inspannen de klacht zo spoedig mogelijk af te handelen. Binnen 5 (vijf) werkdagen zal een reactie volgen waarin de vervolgstappen worden vermeld.
 3. Als een klacht ziet op het niet voldoen door een Ondernemer van diens verplichtingen jegens een Crowdfunder zal ZPD de Ondernemer hierop aanspreken en de Trustee hiervan op de hoogte brengen. ZPD is echter geenszins verantwoordelijk voor de verplichtingen van een Ondernemer.

14 Noodscenario’s

 1. Indien zich een situatie voordoet waarbij ZPD het functioneren van het ZPD Platform niet meer kan waarborgen, zoals bijvoorbeeld in de situatie wanneer ZPD verkeert in een faillissement, er sprake is van surseance van betaling of onder curatele stelling, of wanneer er sprake is van overmacht dan kan ZPD een beroep doen op het noodscenario.
 2. Onder overmacht wordt verstaan, iedere aanhoudende niet aan ZPD toerekenbare tekortkoming (gedurende een aaneengesloten periode van 21 dagen), waaronder mede begrepen: stakingen bij ZPD of haar leveranciers, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, brand, fabrieksstoornis, blokkades, uitsluiting, ziekte van personeel, niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen door onderleveranciers.
 3. In het geval ZPD zich beroept op het noodscenario en er nog gelden aanwezig zijn op de derdengeldenrekening van de Betalingspartner, dan is de Betalingspartner van ZPD gerechtigd deze bedragen terug te storten naar de rekeninghouders waarvan de betalingen zijn gedaan.
 4. Het voortbestaan van ZPD, en/of de Trustee heeft geen invloed op de rechtsverhoudingen tussen Ondernemer en Crowdfunder. De afwikkeling van betaalstromen zal dan nog steeds rechtstreeks, maar zonder tussenkomst van ZPD, tussen Gebruikers plaatsvinden.

15 Overig

 1. ZPD en de Trustee behouden zich het recht voor, de ondertekening van documenten door Ondernemers te laten plaatsvinden middels een elektronische handtekening conform het bepaalde in artikel 3:15a BW.
 2. Alle geschillen naar aanleiding van deze Algemene Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
 3. Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw.

Voor vragen of opmerkingen kan rechtstreeks contact worden opgenomen met ZonnepanelenDelen. Dit kan per mail aan info@zonnepanelendelen.nl. Aanvullende contactgegevens (waaronder post adres en telefoon) zijn terug te vinden op de website: www.zonnepanelendelen.nl.

Zonnepanelendelen © 2019

Hieronder vindt je de pdf-versies van alle voorgaande algemene voorwaarden.