PRIVACY POLICY

Welkom op de website van Zonnepanelendelen (hierna: ZPD). ZPD is een onafhankelijk financieel platform. Op de website van ZPD kunnen duurzame energie initiatieven / duurzame ondernemers financiering van hun duurzame energie projecten organiseren middels de uitgifte van (zon)-obligaties. Onderdeel hiervan is het inzichtelijk maken van het energieverbruik (zoals de ontwikkeling en de status van uw jaarverbruik) van de Gebruikers. ZPD verwerkt in haar bedrijfsprocessen persoonsgegevens. Dit betreft onder andere persoonsgegevens van klanten, medewerkers, leveranciers, installateurs en projecteigenaren.

ZPD vindt het belangrijk dat met deze persoonsgegevens zorgvuldig wordt omgegaan en dat deze vertrouwelijk worden behandeld. De verwerking van persoonsgegevens dient met de grootste zorgvuldigheid te gebeuren om schade door misbruik aan klanten, medewerkers, alle andere betrokkenen en ZPD zelf te voorkomen.

Met dit beleidsdocument wordt vastgelegd hoe ZPD invulling geeft aan de rechten en verplichtingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (2016/679/EG, hierna ‘AVG’) en aanverwante wet- en regelgeving betreffende de bescherming van Persoonsgegevens.

Deze verklaring beschrijft de soorten persoonsgegevens die ZPD verwerkt ten behoeve van het gebruik van haar diensten. Tevens wordt uitgelegd waarvoor dit nodig is, hoe de persoonsgegevens worden verwerkt en wanneer deze aan anderen kunnen worden verstrekt. In deze verklaring wordt verder uitgelegd hoe lang de gegevens worden bewaard en welke maatregelen ZPD neemt om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen. Ook wordt ingegaan op uw privacy rechten.

Algemeen

ZPD, de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens, hecht er grote waarde aan dat deze verwerking plaatsvindt op een wijze die in overeenstemming is met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Door het verstrekken van uw persoonsgegevens via onze website www.zonnepanelendelen.nl en door actief gebruik te maken van de MijnZon omgeving geeft u ZPD uitdrukkelijke en ondubbelzinnige toestemming om deze gegevens te verwerken.

Definities

Om de verschillende begrippen volgend uit de AVG binnen dit beleid te kunnen duiden, worden onderstaand de belangrijkste begrippen nader gedefinieerd.

Betrokkene: Ieder natuurlijke persoon van wie persoonsgegevens worden verwerkt.

Persoonsgegevens: Onder persoonsgegevens valt alle informatie die u identificeert of gebruikt kan worden om u te identificeren.Als cliënt van ZPD verstrekt u ons persoonsgegevens waaronder uw naam, telefoonnummer en e-mailadres. Dit kan ook uw IP-adres bevatten welke in sommige gevallen gebruikt kan worden om u te identificeren. In het geval dat een zakelijke of professionele partij de intentie heeft om cliënt te worden, verzamelen wij ook persoonsgegevens aangaande de betrokken individuen van het bedrijf zoals bijvoorbeeld directeuren, uiteindelijk belanghebbenden, geautoriseerde vertegenwoordigers, etc.

Verwerken: Een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

Verwerker: Een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

Verwerkingsverantwoordelijke: De natuurlijke of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst, of ander orgaan die alleen, of samen met anderen, het doel van en de middelen van verwerking van de persoonsgegevens vaststelt (in casu ZPD).

Register: Het register van verwerking als bedoeld in artikel 30 van de AVG.

Reikwijdte en Governance

Dit beleid is van toepassing op iedere Verwerking van Persoonsgegevens door ZPD.

De Directie is verantwoordelijk voor (de uitvoering van) het beleid. Het beleid wordt jaarlijks of indien daar aanleiding toe is geëvalueerd en zo nodig herzien. De Compliance Officer van ZPD ziet erop toe dat wordt gehandeld in overeenstemming met het beleid en de wet- en regelgeving met betrekking tot dit onderwerp.

Beginselen van Verwerking van Persoonsgegevens

Bij de Verwerking van Persoonsgegevens staan de volgende beginselen voorop:

Rechtmatigheid: Verwerking van Persoonsgegevens is rechtmatig (d.w.z. vindt uitsluitend plaats voor doeleinden die gebaseerd kunnen worden op één van de rechtsgrondslagen die in de AVG worden gegeven. Zie artikel 5 en 6 van de AVG voor de rechtmatigheid en de te onderscheiden grondslagen (waaronder uitvoering contract, Wettelijke verplichting of toestemming van de Betrokkene).

Eerlijkheid en Transparantie: Verwerking van Persoonsgegevens is behoorlijk en transparant.

Doelbinding: Persoonsgegevens worden voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden verzameld en vervolgens niet op onverenigbare wijze verder verwerkt.

Dataminimalisatie: Persoonsgegevens zijn adequaat en ter zake dienend en blijven beperkt tot datgene wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

Juistheid: Persoonsgegevens zijn juist en worden zo nodig gewist of gerectificeerd.

Opslagbeperking: Persoonsgegevens worden bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de Betrokkenen niet langer te identificeren dan voor de doeleinden waarvoor de Persoonsgegevens worden bewaard noodzakelijk is.

Integriteit en vertrouwelijkheid: Persoonsgegevens worden door passende technische of organisatorische maatregelen op een dusdanige manier verwerkt dat een passende beveiliging gewaarborgd is.

Verantwoordingsplicht: Persoonsgegevens worden verwerkt onder de verantwoordelijkheid van ZPD, die ervoor zorgt en kan aantonen dat verwerking voldoet aan de bepalingen van de AVG.

Verwerking van persoonsgegevens

ZPD verwerkt en bewaart de volgende gegevens met betrekking tot haar financieringsacitiveiten:

 1. Van alle bezoekers van de ZPD-website verzamelt en verwerkt ZPD standaard informatie over het internetgebruik, statistieken op page views, verkeer van en naar de ZPD-website. Deze informatie bestaat onder meer uit uw IP-adres, het type browser dat u gebruikt en de pagina’s die u bezoekt. Daarnaast verzamelt ZPD informatie via “cookies” die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Verderop in dit document leest u meer over het gebruik van cookies door ZPD;
 2. Van de Gebruikers zoals nader gedefinieerd in de Algemene Voorwaarden die zich registreren via de ZPD-website, verzamelt ZPD in ieder geval de volgende gegevens:
  a. schermnaam
  b. e-mailadres;
  c. voornaam;
  d. achternaam;
  e. geboortedatum
  f. straatnaam
  g. huisnummer
  h. huisnummertoevoeging
  i. postcode
  j. plaatsnaam
  k. telefoonnummer; en
  l. bankrekeningnummmer (IBAN) en de bijbehorende ten naamstelling;
 3. En aanvullend kunnen de volgende gegevens worden bewaard:
  g. woonsituatie;
  h. kopie van een legitimatiebewijs;
  i. (geschat) energieverbruik. Indien de Gebruiker ervoor kiest om zijn MijnZon omgeving actief te gebruiken en zijn slimme meter te koppelen, dan wordt het eerste jaar voor elke minuut een meting bewaard, mits de databron dit ondersteunt. Oudere gegevens worden automatisch geaggregeerd. De metingen worden tot op een nauwkeurigheid van 1W bewaard, voor zover de databron dit ondersteunt.
  j. De energieleverancier waarmee de Investeerder een leveringsovereenkomst heeft en het bijbehorende klantnummer;
 4. Van de Ondernemers zoals nader gedefinieerd in de Algemene Voorwaarden ZPD Ondernemers en de Projectovereenkomst die zich registreren via de ZPD-website verzamelt ZPD in ieder geval de volgende gegevens:

i) indien de Ondernemer een rechtspersoon, personenvennootschap of een eenmanszaak is:

a. de statutaire- of handelsnaam;
b. de [statutaire] vestigingsplaats;
c. het Kamer van Koophandel-nummer;
d. het e-mailadres;
e. kopie van een legitimatiebewijs;
f. kopie van documentatie die ten grondslag ligt aan eventuele de voorwaarden die worden
opgenomen in de Projectovereenkomst.

ii) indien de Ondernemer een natuurlijk persoon is die de onderneming drijft:

a. de naam van de natuurlijk persoon die de onderneming drijft;
b. het woonadres van de natuurlijk persoon die de onderneming drijft; en
c. de geboortedatum en geboorteplaats van de natuurlijk persoon die de onderneming drijft.

Voor welke doeleinden verzamelt en verwerkt ZPD uw gegevens?

ZPD verwerkt de persoonsgegevens enkel voor de volgende doeleinden:

 1. Om toegang tot, en gebruik van de website mogelijk te maken;
 2. Om te voldoen aan onze verplichtingen op grond van wet- en regelgeving;
 3. Ter uitvoering van de overeenkomst tussen de Gebruiker en de Ondernemer;
 4. Om de Ondernemer aan zijn verplichtingen jegens de Gebruiker te kunnen laten voldoen (zoals het leveren van het product of de dienst, of het nakomen van de betalingsverplichting op de Zon Obligaties);
 5. Om identiteit van Ondernemer en Gebruiker te kunnen controleren;
 6. Het afdwingen van naleving van onze gebruiksvoorwaarden;
 7. Voor service of andere aan het gebruik of de werking van aan het Platform gerelateerde berichten en om Gebruikers te informeren, via e-mail of anderszins, over de producten en diensten (van ZPD);
 8. Het bevorderen van investeringen via de ZPD-website;
 9. Ter uitvoering van overeenkomsten en haar dienstverlening en om klanten, potentiële klanten op de hoogte houden van activiteiten, producten en diensten van ZPD;
 10. Technisch beheer van de ZPD-website;
 11. Het verstrekken van (persoons-)gegevens aan bepaalde derden (zoals rechthebbenden, toezichthouders, Belastingdienst, Justitie, Politie en andere opsporingsinstanties) indien ZPD daartoe verplicht is op grond van wet- en regelgeving of aanleiding zien op grond van deze Privacyverklaring;
 12. Voor interne zakelijke doeleinden. Deze doeleinden zijn onder meer de administratie, evaluatie en verbetering van de website van ZPD en de naleving van interne regels en procedures.
 13. Te adviseren over energiebesparingsadviezen en marketingdoeleinden.

De door u verstrekte gegevens (bijv. naam, adres, etc.) kunnen zowel door de bevoegde medewerkers, door de bij de selectieprocedure betrokken personen alsook door de benodigde partijen ten behoeve van het leveren van het product of de dienst, of het nakomen van de betalingsverplichting op de ZonObligaties ingekeken worden. Alle betrokkenen zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennisnemen, tenzij mededeling wettelijk verplicht is of uit hun taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit. In aanvulling hierop zal ten aanzien van het uitvoeren van punt 3 een bewerkingsovereenkomst tussen alle partijen die de gegevens uitwisselen voor de betaling worden afgesloten.

Verstrekken van uw gegevens aan derden

Behoudens het bovengenoemde, worden uw persoonsgegevens niet doorgegeven aan derden, tenzij u ons specifiek toestemming hebt gegeven om dit te doen, of indien dit noodzakelijk is ter uitvoering van de diensten die u wenst te gebruiken, of indien dit wettelijk verplicht is.

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Bij het ontvangen van een daartoe strekkend verzoek dient telkens te worden bepaald of dit kan worden uitgevoerd op rechtmatige gronden en op basis van wet- en regelgeving. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ZPD en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid (dataportabiliteit). Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@zonnepanelendelen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort) en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en van het aantal verzoeken kan die termijn, indien nodig, met nog eens twee maanden worden verlengd. Het voldoen aan het verzoek geschiedt kosteloos tenzij het verzoek ongegrond of buitensporig is. In dat laatste geval mag het verzoek ook om die reden worden afgewezen.

Wij wijzen u er tevens op dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

De AVG kent een kennisgevingsplicht in geval van rectificatie of wissen van gegevens, en in geval van verwerkingsbeperking; iedere ontvanger aan wie Persoonsgegevens zijn verstrekt, moet in kennis worden gesteld van elke rectificatie, wissen van Persoonsgegevens of beperking van de Verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanning vergt.

Beveiliging

Wij nemen alle redelijke, technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, misbruik, niet geautoriseerde toegang, publicatie, wijziging of vernietiging. De passende technische en organisatorische beheersmaatregelen worden periodiek geëvalueerd en daar waar nodig geactualiseerd. De beheersmaatregelen bestaan onder andere uit beveiliging van apparatuur, toegangsbeveiliging, informatiebeveiliging, awareness, mede strekkende tot voorkoming van ongeoorloofde toegang tot of het ongeoorloofde gebruik van persoonsgegevens en de apparatuur die voor de verwerking wordt gebruikt. Bij de ontwikkeling van nieuwe applicaties wordt rekening gehouden met de Betrokkenen en wordt er gekozen uit alternatieven die voor hen het minst bezwaarlijk zijn volgens de principes van ‘privacy-by-design’ en ‘privacy-by-default’. Opgemerkt zij dat geen enkele verzending van persoonsgegevens via een internetverbinding 100% veilig of foutloos is. U bent zelf verantwoordelijk voor de beveiliging van uw internetverbinding.

In het geval dat persoonsgegevens van betrokkene(n) onbewust of onrechtmatig zijn gelekt (datalek), moet de Autoriteit Persoonsgegevens binnen 72 uur na het moment van constateren op de hoogte gebracht zijn, indien de inbreuk naar verwachting een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen. Daarnaast kan een plicht ontstaan om de betrokkene op de hoogte te stellen van de inbreuk. Het protocol datalekken is beschreven in de AO/IC van ZPD.

Vertrouwelijkheid

De medewerkers van ZPD hebben ingestemd met de interne gedragscodes en volgen tevens de aan de Bankierseed gekoppelde gedragscode. Daarnaast hebben alleen bevoegde werknemers rechten om uw persoonlijke data in te zien en te verwerken.

Toezicht

ZPD staat onder toezicht van de Autoriteit Persoonsgegevens die op de naleving van de AVG (afgeleid van GDPR) zal toezien. Daarnaast staat ZPD onder gedragstoezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en prudentieel toezicht van De Nederlandsche Bank.

Cookies

De ZPD-website gebruikt cookies. Een cookie is een bestand dat de server naar uw browser stuurt en dat nadien op uw eigen computer wordt bewaard. Cookies worden enkel voor de uitvoering of vergemakkelijking van de uitvoering van een door u gevraagde dienst gebruikt. De meeste cookies werken alleen voor de duur van een enkele sessie of bezoek. U heeft de mogelijkheid uw browser zodanig te configureren dat hij u notificeert, telkens wanneer cookies worden aangemaakt of dat hij de aanmaak ervan verhindert. Indien u het gebruik van cookies weigert, dan kunnen wij u echter de verzending van communicaties en de levering van bepaalde diensten niet verzekeren. Wij gebruiken de volgende type cookies:

 1. Functionele cookies, die ervoor zorgen dat deze website naar behoren functioneert.
 2. Analytische cookies, waarmee het gebruik van de website kan worden gemeten (zoals Google Analytics, Google Tag Manager, Facebook pixel).

De ZPD-website maakt ook gebruik van internet tags. Internet tags (ook wel bekend als singlepixel- GIF’s, heldere GIF’s, onzichtbare GIF’s en 1-op-1-GIF’s) zijn kleiner dan cookies en geven de website-server informatie, bijvoorbeeld over uw IP-adres, hoe vaak een pagina door u wordt opgevraagd, het type internet browser dat uw computer gebruikt en welke informatie u raadpleegt.

U kunt cookies te allen tijde eenvoudig zelf blokkeren en verwijderen via uw internetbrowser. Ook kunt u uw internetbrowser zodanig instellen dat u een bericht ontvangt als er een cookie wordt geplaatst. U kunt ook aangeven dat bepaalde cookies niet geplaatst mogen worden. Bekijk voor deze mogelijkheid de helpfunctie van uw browser. Als u de cookies in uw browser verwijdert, kan dat gevolgen hebben voor het prettig gebruik van deze website. Op de website zijn mogelijk ook links opgenomen naar websites van derden. Hoewel deze website(s) met zorg geselecteerd zijn draagt ZPD geen verantwoordelijkheid ten aanzien van deze derden en de manier waarop zij met uw (persoons)gegevens omgaan.

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

ZPD bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld. In beginsel is dit zolang u klant bent van ZPD. Na het beëindigen van de klantrelatie heeft ZPD de verplichting uw persoonsgegevens nog 5 jaar te bewaren ter naleving van de Wet ter voorkoming witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Links naar andere websites

De ZPD-website kan links of verwijzingen naar andere websites bevatten. ZPD heeft geen invloed op de verwerking van persoonsgegevens door aanbieders van deze websites. Deze Privacyverklaring is hoe dan ook niet van toepassing op deze websites.

Wijzigingen Privacyverklaring

ZPD behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring in de toekomst uit te breiden of te wijzigen. Alle wijzigingen worden op de website gepubliceerd. De huidige Privacyverklaring is bijgewerkt op 3 maart 2021.

Contact

Mocht u vragen hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens door ZPD, neem dan contact op met:

Zonnepanelendelen B.V.
James Wattstraat 77-8
1097 DL, Amsterdam
info@zonnepanelendelen.nl
https://www.zonnepanelendelen.nl