Privacy policy

Privacyverklaring
Welkom op de website van Zonnepanelendelen (hierna: ZPD). ZPD is een onafhankelijk crowdfundingplatform. Op de website van ZPD kunnen duurzame energie initiatieven / duurzame ondernemers financiering van hun collectieve duurzame energie projecten organiseren middels crowdfunding. Onderdeel hiervan is het inzichtelijk maken van het energieverbruik (zoals de ontwikkeling en de status van uw jaarverbruik) van de crowdfunders.

Deze verklaring beschrijft de soorten persoonsgegevens die ZPD verwerkt ten behoeve van het gebruik van haar diensten. Tevens wordt uitgelegd waarvoor dit nodig is, hoe de persoonsgegevens worden verwerkt en wanneer deze aan anderen kunnen worden verstrekt. In deze verklaring wordt verder uitgelegd hoe lang de gegevens worden bewaard en welke maatregelen ZPD neemt om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen. Ook wordt ingegaan op uw privacyrechten.

1. Algemeen
ZPD, de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens, hecht er grote waarde aan dat deze verwerking plaatsvindt op een wijze die in overeenstemming is met de Wet bescherming persoonsgegevens. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens via onze website www.zonnepanelendelen.nl en door actief gebruik te maken van de mijnStroom omgeving geeft u ZPD uitdrukkelijke en ondubbelzinnige toestemming om deze gegevens te verwerken.

2. Verwerking van persoonsgegevens
ZPD verwerkt en bewaart de volgende gegevens met betrekking tot haar crowdfunding acitiveiten:

 1. van alle bezoekers van de ZPD-website verzamelt en verwerkt ZPD standaardinformatie over het internetgebruik, statistieken op page views, verkeer van en naar de ZPD-website. Deze informatie bestaat onder meer uit uw IP-adres, het type browser dat u gebruikt en de pagina’s die u bezoekt. Daarnaast verzamelt ZPD informatie via “cookies” die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Verderop in dit document leest u meer over het gebruik van cookies door ZPD;

 2. van de Investeerders/crowdfunders zoals nader gedefinieerd in de Algemene Voorwaarden die zich registreren via de ZPD-website, verzamelt ZPD in ieder geval de volgende gegevens:

  A, de naam;
  B, het woonadres;
  C, het e-mailadres;
  D, het telefoonnummer;
  E, bankrekeningnummmer;
  F, geboortedatum;
  G, Woonsituatie; en
  H, geschat jaarlijks stroomverbruik thuis.

  Deze gegevens worden gekoppeld aan de inloggegevens die aan u worden verstrekt door ZPD

 3. van de Ondernemers zoals nader gedefinieerd in de Algemene Voorwaarden  en de Projectovereenkomst die zich registreren via de ZPD-website verzamelt ZPD in ieder geval de volgende gegevens:
 • i) indien de Ondernemer een rechtspersoon, personenvennootschap of een eenmanszaak is:

        A, de statutaire- of handelsnaam;
        B, de [statutaire] vestigingsplaats;
        C, het Kamer van Koophandel-nummer;
        D, het e-mailadres;
        E, kopie van een legitimatiebewijs;
        F, kopie van recente goedgekeurde jaarcijfers; en
        G, kopie van documentatie die ten grondslag ligt aan eventuele de voorwaarden die worden opgenomen in de investeringsovereenkomst.

 • ii) indien de Ondernemer een natuurlijk persoon is die de onderneming drijft:

        A, de naam van de natuurlijk persoon die de onderneming drijft;
        B, het woonadres van de natuurlijk persoon die de onderneming drijft; en
        C, de geboortedatum en geboorteplaats van de natuurlijk persoon die de onderneming drijft.

    4.  indien de crowdfunder ervoor kiest om zijn mijnStroom omgeving actief te gebruiken:

        A, Energieverbuik: het eerste jaar wordt er voor elke minuut een meting bewaard, mits de databron dit ondersteunt.
        Oudere gegevens worden automatisch geaggregeerd. De metingen worden tot op een nauwkeurigheid van 1W    
        bewaard, voor zover de databron dit ondersteunt.

Uw energiegegevens kunnen ook op andere manieren worden gebruikt, bijvoorbeeld om u te voorzien van besparingsadviezen. De gegevens zijn dan echter geanonimiseerd zodat ze niet tot de daadwerkelijke eigenaar kunnen worden herleid.

3. Voor welke doeleinden verzamelt en verwerkt ZPD uw gegevens?
ZPD verwerkt de persoonsgegevens enkel voor de volgende doeleinden:

 1. Om toegang tot, en gebruik van de website mogelijk te maken;
 2. Ter uitvoering van de overeenkomst tussen de Crowdfunder en de Ondernemer;
 3. Om de Ondernemer aan zijn verplichtingen jegens de Crowdfunder te kunnen laten voldoen (zoals het leveren van het product of de dienst, of het nakomen van de betalingsverplichting op de ZoNbligaties);
 4. Om identiteit van Ondernemer en Crowdfunder te kunnen controleren;
 5. Het afdwingen van naleving van onze gebruiksvoorwaarden;
 6. Voor service of andere aan het gebruik of de werking van aan het Platform gerelateerde berichten en om Crowdfunders te informeren, via e-mail of anderszins, over de producten en diensten van ZPD
 7. Het bevorderen van investeringen via de ZPD-website;
 8. Ter uitvoering van overeenkomsten en haar dienstverlening en om klanten, potentiële klanten op de hoogte houden van activiteiten, producten en diensten van ZPD;
 9. voor het installeren van de hardware om uw mijnstroom omgeving te kunnen gebruiken, te weten het stroommetertype, gegevens over de meterkast;
 10. Technisch beheer van de ZPD-website;
 11. Het verstrekken van (persoons-)gegevens aan bepaalde derden (zoals rechthebbenden, toezichthouders, Belastingdienst, Justitie, Politie en andere opsporingsinstanties) indien ZPD daartoe verplicht is op grond van wet- en regelgeving of aanleiding zien op grond van deze Privacyverklaring;
 12. Voor interne zakelijke doeleinden. Deze doeleinden zijn onder meer de administratie, evaluatie en verbetering van de website van ZPD  en de naleving van wettelijke verplichtingen en interne regels en procedures.
 13. Het is mogelijk dat uw contactgegevens worden gebruikt om de Crowdfunder te adviseren over energiebesparingsadviezen en marketingdoeleinden. ZPD zal zich daarbij aan de wettelijke vereisten houden.

De door u verstrekte gegevens (bijv. naam, adres, etc.) kunnen zowel door de bevoegde medewerkers, door de bij de selectieprocedure betrokken personen alsook door de benodigde partijen ten behoeven van het leveren van het product of de dienst, of het nakomen van de betalingsverplichting op de ZoNbligaties ingekeken worden. Alle betrokkenen zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennisnemen, tenzij mededeling wettelijk verplicht is of uit hun taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit. In aanvulling hierop zal ten aanzien van het uitvoeren van punt 3 een bewerkingsovereenkomst tussen alle partijen die de gegevens uitwisselen voor de betaling worden afgesloten.

4. Verstrekken van uw gegevens aan derden
Behoudens het bovengenoemde, worden uw persoonsgegevens niet doorgegeven aan derden, tenzij u ons specifiek toestemming hebt gegeven om dit te doen, of indien dit noodzakelijk is ter uitvoering van de diensten die u wenst te gebruiken, of indien dit wettelijk verplicht is.

5. Uw rechten
U heeft het recht om aan ZPD te vragen of er persoonsgegevens van u worden verwerkt. Als dit het geval is, kunt u verzoeken om een schriftelijk overzicht van die gegevens. Als u van mening bent dat uw gegevens feitelijk onjuist zijn, onvolledig zijn of niet ter zake dienend zijn of dat ZPD uw gegevens niet mag verwerken, dan kunt u ZPD verzoeken om uw gegevens te laten wijzigen, af te schermen of zich te verzetten tegen de verwerking hiervan indien deze gegevens.

6. Beveiliging
Wij nemen alle redelijke, technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, misbruik, niet geautoriseerde toegang, publicatie, wijziging of vernietiging. Opgemerkt zij dat geen enkele verzending van persoonsgegevens via een internetverbinding 100% veilig of foutloos is. U bent zelf verantwoordelijk voor de beveiliging van uw internetverbinding. Uw persoonlijke gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt. Daarbij maakt ZPD een afweging tussen de risico’s, de technische mogelijkheden en de uitvoeringskosten.

De ZPD-website gebruikt cookies. Een cookie is een bestand dat de server naar uw browser stuurt en dat nadien op uw eigen computer wordt bewaard. Cookies worden enkel voor de uitvoering of vergemakkelijking van de uitvoering van een door u gevraagde dienst gebruikt. De meeste cookies werken alleen voor de duur van een enkele sessie of bezoek. U heeft de mogelijkheid uw browser zodanig te configureren dat hij u notificeert, telkens wanneer cookies worden aangemaakt of dat hij de aanmaak ervan verhindert. Indien u het gebruik van cookies weigert, dan kunnen wij u echter de verzending van communicaties en de levering van bepaalde diensten niet verzekeren.

De ZPD-website maakt ook gebruik van internet tags. Internet tags (ook wel bekend als singlepixel- GIF’s, heldere GIF’s, onzichtbare GIF’s en 1-op-1-GIF’s) zijn kleiner dan cookies en geven de website-server informatie, bijvoorbeeld over uw IP-adres, hoe vaak een pagina door u wordt opgevraagd, het type internet browser dat uw computer gebruikt en welke informatie u raadpleegt.

7. Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?
ZPD bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld.

8. Links naar andere websites
De ZPD-website kan links of verwijzingen naar andere websites bevatten. ZPD heeft geen invloed op de verwerking van persoonsgegevens door aanbieders van deze websites. Deze Privacyverklaring is hoe dan ook niet van toepassing op deze websites.

9. Wijzigingen Privacyverklaring
ZPD behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring in de toekomst uit te breiden of te wijzigen. Alle wijzigingen worden op de website gepubliceerd.

10. Contact
Mocht u vragen hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens door ZPD, neem dan contact op met:

Zonnepanelendelen B.V.
Distelweg 113
1031 HD  Amsterdam

www.zonnepanelendelen.nl
info@zonnepanelendelen.nl
https://www.zonnepanelendelen.nl

 

Let op! U belegt buitenGeen AFM toezicht. Geen vergunning- en prospectusplicht voor deze activiteit.